[:pl]

Przypadki medyczne

Pozycja kuczna jest zdrowym, naturalnym sposobem wydalania.

SQUATTY POTTY® podnóżek toaletowy jako pomoc w leczeniu zaparć: prospektywne, długookresowe badanie kohortowe

Gregory S. Taylor MD, Lisa Mitchell RN

Wprowadzenie: Squatty Potty jest starannie zaprojektowanym podnóżkiem toaletowym który dostarcza korzyści zdrowotnych, wymuszając pozycję kuczną podczas wypróżniania. Użytkownicy Squatty Potty odczuwają  poprawę przy zaparciach, hemoroidach, wypadaniu odbytnicy oraz przy zespole jelita drażliwego. Inni użytkownicy zauważają poprawę w leczeniu nietrzymania moczu, bólach migrenowych, nauce siadania na toalecie w przypadku dzieci a nawet bólu z powodu ciąży. Badanie to służy do obiektywnej oceny Squatty Potty w leczeniu zaparć.

Materiały i metody: Rekrutacja 200 osób cierpiących na zaparcia przebiegała za pośrednictwem strony internetowej. Uczestnicy zgodzili się aby wypełnić ankietę „Constipation Scoring Systems – CSS” zawierającą system punktacji dla oceny ich aktualnych objawów zaparć, przed rozpoczęciem badania. Następnie Squatty Potty został wysłany do każdego uczestnika. Po 1 miesiącu użytkowania Squatty Potty, uczestnicy zostali poproszeni o wypełnienie tej samej ankiety CSS, aby opisać swoje obecne objawy. Odpowiedzi przed i po „leczeniu” poddano analizie. Dane analizowano przy użyciu analizy chi-kwadrat istotności statystycznej. 

Wyniki: 153 uczestników ukończyło badanie. Grupa ta składała się z 91 kobiet i 62 mężczyzn. Zakres wieku wynosił 9-82 lat. Średni wiek wynosił 39,6 lat. Średni czas trwania objawów zaparcia w tej grupie, wynosił 10-20 lat. Korzystanie z Squatty Potty obniżyło średnią nasilenia zaparć dla wszystkich użytkowników, od stopnia umiarkowanego do łagodnego. Ogólnie problem zaparć również znacząco zmniejszył się indywidualnie dla mężczyzn (p <0,01) i kobiet (p <0,01) kohorta, z lub bez objawów hemoroidów.

Wnioski: Przy zastosowaniu do jednego miesiąca, Squatty Potty z powodzeniem leczy zaparcia u mężczyzn i kobiet wśród większości grup wiekowych.

Pobierz PDF


WPŁYW NA POZYCJĘ LUDZKIEGO CIAŁA PODCZAS WYDALANIA

Podsumowanie: Badania lekarskie porównały trzy pozycje podczas wydalania, przez pomiar ciśnienia w jamie brzusznej i kąta odbytowego jednocześnie. Stwierdzono, że im większy kąt nachylenia stawu biodrowego (pozycja kuczna), tym kanał odbytowy przybiera prostą pozycję, co w konsekwencji prowadzi do mniejszego parcia podczas wydalania.

Pobierz PDF


Wpływy zwyczajów etnicznych w zakresie pomiarów defekografii

Streszczenie: Celem niniejszej pracy było porównanie irańskich i europejskich, zwyczajów oczyszczania jelita dla pomiarów defekograficznych. Pacjenci zostali pouczeni, aby oddawać stolec, przy użyciu dwóch rodzajów WC: niepodwyższonego, przyziemnego stylu (powszechnego w Iranie) i przy użyciu muszli klozetowej z dołączonym zbiornikiem (powszechne w krajach zachodnich). Stwierdzono, że poprzez zastosowanie toalety w „irańskim stylu”, uzyskano znacznie szerszy kąt rozwarcia odbytu i większą odległość pomiędzy kroczem a płaszczyzną poziomą dna miednicy, niż w zastosowaniu stylu europejskiego. Oczyszczanie jelita było również pełniejsze podczas korzystania z toalety w „stylu irańskim”.

Pobierz PDF


Porównanie wysiłku przy defekacji w trzech pozycjach

Streszczenie: Celem niniejszego badania było porównanie wysiłku podczas defekacji w pozycji siedzącej i defekacji w pozycji kucznej. Badanie potwierdziło że defekacja w pozycji siedzącej wymaga nadmiernego wysiłku niż w pozycji kucznej.

Pobierz PDF

[:en]

MEDICAL CASE STUDIES

SQUATTING IS THE HEALTHY, NATURAL WAY TO ELIMINATE

INFLUENCE OF BODY POSITION ON DEFECATION IN HUMANS

Summary: This medical study compares three positions for defecation by measuring abdominal pressure and the anorectal angle simultaneously. It concludes that the greater the hip flexion achieved by squatting, the straighter the rectoanal canal will be, and accordingly, less strain will be required for defecation.

View/Download PDF


IMPACT OF ETHNIC HABITS ON DEFECOGRAPHIC MEASUREMENTS

Summary: The main goal of this study was to compare Iranian and European habits of bowel evacuation on defecographic measurements. Patients were instructed to defecate using two types of toilet: an unraised, ground-level style (common in Iran), and a bowl with attached tank style (common in Western countries). It concluded that the use of the Iranian-style toilet yielded a much wider anorectal angle, and a larger distance between the perineum and the horizontal plane of the pelvic floor than the European style. Bowel evacuation was also more complete using the Iranian-style toilet.

View/Download PDF


COMPARISON OF STRAINING DURING DEFECATION IN THREE POSITIONS

Summary: The aim of this study was to compare the straining forces applied when sitting or squatting during defecation. The study confirmed that sensation of satisfactory bowel emptying in sitting defecation posture necessitates excessive expulsive effort compared to the squatting posture.

View/Download PDF

[:]